Search form

Mák 4:36

36Bárɔ yɛ bɛyǎ bho, bátɛmɛri Yesu amɛm áchwi, bábho bɛ́rɔŋ nɛ yi. Báchwi áchák anɛ́ áchí nyaka arɛ́ áre koŋo bhɔ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index