Search form

Mák 4:37

37Bápɛ́rɛ ghɔ́ mbʉ́ɛ́p ataŋataŋ átwɔ, ákʉ mpɛ́rɛ́nyɛn ɛ́bho bɛdɛp áchwí, manyiɛp anchwe nɔkɔ amɛm, kpát árɔp kɛkwɔt bɛbɛt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index