Search form

Mák 4:38

38Kɛ Yesu abhak anɛt áchwí. Anyáŋá nyaka ntí ndǔ ɛnɔkɔ́nti, ambʉɛrɛ nɔkɔ kɛnɔ́. Kɛ baghɔkɔ́ bhi bárɔ́k máŋɛ́mɛ yi bárɛm bɛ, “Ntɔŋ, ɛ́bhɨ́kɨ́ yɨŋɨ wɔ bɛ́ sɛ́twɔ̀ gu anyɛ́n-ɛ́?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index