Search form

Mák 4:40

40Yesu arɛm yɛ ntá bakoŋo bhi bɛ, “Bǎchay ɛnyunɛ ndaká yí? Bǎbhɨ́kí re bhɔ́ŋ nɛka nɛ mɛ?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index