Search form

Mák 4:41

41Bɛcháy bɛ́pɛt bɛkɛm bɔ́ tontó. Bábho bɛbhɛp batɨ bɛ, “Ntɨkɨ ɛnyǔ mmú nɛ? Yɛ̌ chí mbʉ́ɛ́p ághòk yi, mpɛ́rɛ́nyɛn ɛ́ngok yi!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index