Search form

Mák 4:8

8Nchwi áchák akwɛnti ndǔ mmɨk ndɨ́ndɨ́, achak, agó, achyɛ bɛyǎ nchwi. Nchwi ayá acha anɛ bápɨ́ ndɔŋ ɛsa nsɛm byo, achák ndɔŋ bɛsa bɛrat, anɛfu ndɔŋ bɛsa bɛtay.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index