Search form

Mák 5

Yesu akʉ bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ bɛrɔ mmu anɛ bɔ bɛsɔŋɔri

(Mt 8.28-34; Lk 8.26-39)

1Yesu nɛ baghɔkɔ́ bhi mánók yɛ bárɔk ɛbhě manyu Gálili ɛchak, báchwɔp angɔkɔnyɛ́n, kɛkwɔt nɛ atú Gɛrása. 2Nɛfú anɛ Yesu áfú amɛm áchwí asɛbhɛ angɔkɔnyɛ́n, mmǔ amɔt anɛ bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ bɛ́sɔ̀ŋɔri afú ndǔ nɛbhʉɛ́rɛ́ manɛm arɔk atɛmɛri yi. 3Ǎchɔ̀kɔ nyaka chí ndǔ manɛm nɛ yɛ̌ mmu kɛpɛrɛ kwáy bɛgwɔt yi yɛ̌ chí nɛ ngɛm. 4Báfyɛ́ nyaka yi bɛko bɛkak nɛ ngɛm amɔ́. Kɛ ngɛm ɛyɔ ɛ́ré kɨti kɨ́ti nɛ bɛko mɛ́ndakati nɔkɔ. Yɛ̌ mmu kɛbhɔŋ bɛtaŋ ɛbhɛn ákway bɛkɛm yi. 5Bɛti nɛ ngósí, arebɨk, andakati nɔkɔ mmʉɛt nɛ batay ndǔ nɛbhʉɛt manɛm nɛ ndǔ njiɛ. 6Ághɔ́ nɔ́kɔ́ Yesu nɛkɔ nɛsiɛ, ajɛt, arɔk atɛp mánɛ́n bɛsí bhi, 7abho bɛ́bɨk nɛ ɛyɔŋ ɛtaŋataŋ andɛmɛ nɔkɔ bɛ, “Ɛ̌ Yesu, Mmɔ Mandɛm mfay! Ɔ́bhɔ̌ŋ ntɨkɨ ndak nɛ bhɛsɛ́? Yɨkɨ́ Mandɛm bɛ́ ɔpú chyɛ chɔŋ mɛ ɛsɔŋɔrí.” 8Are rɛm nɔ́, mbɔnyunɛ Yesu arɛm bɛ́ ɛfóŋó ɛbʉ́bʉ ɛnɛ́ ɛ́sɔ̀ŋɔri yí ɛ́ndɔ́ yi. 9Yesu abhɛ́p yi bɛ, “Nnyɛ́n ɛnɛ nɛchi bɛ yi?” Akɛmɛ Yesu bɛ, “Nnyɛ́n ɛna nɛchi bɛ ngɛ́mtáy, mbɔnyunɛ sɛ́yǎ tontó.” 10Arɔk ambɨ mɛnɨk Yesu mmʉɛt bɛ ákɛ́ to bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ bhɔ atú ɛtɔk achak. 11Ɛrɛmɛ́ nkwɔ́ bakók ányìɛ nyaka ambɨ njiɛ anɛ achi kɛkwɔt. 12Bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ bhɔ mɛ́ník Yesu mmʉɛt bɛ andɔ bɔ mándɔk mǎnchwe amʉɛt bakók bhɔ. 13Yesu achyɛ bhɔ mbi. Bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ bhɔ bɛ́fú mmǔ wu amʉɛt, bɛrɔk bɛchwe ndǔ nkwɔ́ bakók. Nkwɔ́ bakók ankɛm abhak mbɔ nká ɛpay. Bárókóri básɛp ndǔ nkókónjiɛ dúgúdúgúdúgú kpát bágúrɛ anyɛ́n. 14Bo abhɛn bábhàbhɛri bakók bághɔ́ nɔ́kɔ́ nɔ́, bábʉɛ́ ntiɛ́t ntiɛt bárɔ́k ɛtɔk ɛ́gho nɛ amɛm bakɨ mángati nɔkɔ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́fákári. Bo báfú báre rɔŋ bɛghɔ nɛ amɨ́k ɛnyɨŋ ɛnɛ́ ɛ́fákárí. 15Bágháká nɔ́kɔ́ nɛbhʉɛt anɛ Yesu achi, bághɔ mmu anɛ bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ bɛ́fú yi amʉɛt arɛ́ chɔkɔ. Abhak sayri ndǔ nkaysi yi, nɛ ndɛn amʉɛt. Bɛcháy bɛ́kɛ́m bo mankɛm. 16Bo abhɛn bághɔ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́fákárɨ́, báré ghati bǒ abhɛn bárɔŋ arɛ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́fákárí ntá mmu anɛ bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ bɛ́sɔ̀ŋɔri nyaka nɛ ɛnɛ́ ɛ́fákárí nɛ nkwɔ́ bakók. 17Bábho yɛ mɛ́nɨkmʉɛt ntá Yesu bɛ ándɔ́ atú ɛtɔk ɛyap. 18Nɛchwe anɛ Yesu achwe amɛm áchwi, mmu anɛ bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ bɛ́sɔ̀ŋɔri nyaka yi, abho mɛnɨk yi mmʉɛt bɛ́ ándɔ́ yí ándɔ́k nɛ yi. 19Kɛ Yesu kɛka. Aghati yí chí bɛ, “Pɛtnsɛm ntá bǒbhɛ ghati bhɔ ɛnyɨŋɨ́ maknkay ɛnɛ Mandɛm ákʉ́ ntá yɛ.” 20Mmǔ wu afa yɛ, arɔk, angati nɔkɔ bho ndǔ bɛtɔk byo mɛnkɛm ɛnyɨŋ ɛnɛ Yesu ákʉ́ ntá yi. Mankɛm abhɛn baghókó bábhák maknkay.

Yesu ataŋ acha nɛme nɛ nɛwú

(Mt 9.18-26; Lk 8.40-56)

21Yesu apɛtnsɛm ndǔ ɛbhě manyu ɛchak. Ndu yi áchí angɔkɔnyɛ́n téé, bɛyǎ bo bárɔ́k bákáp yi. 22Mǔnti anɛ ɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛtí bo Israɛl ndǔ nɛbhʉɛt anɛ yi achi, anɛ áká nnyɛ́n bɛ Jáyrɔs atwɔ́ arɛ nkwɔ, nɛ ághɔ́ nɔ́kɔ́ Yesu, arɔk akwɛ́n yi bɛkak 23abho mɛ́nɨkmʉɛt ntá yi nɛ ntɨ ɛni nɛnkɛm bɛ, “Mɔ́wa anɛ mɔ́ngɔrɛ́ ǎme tontó. Acha, twɔ́ nyaŋá yi amɔ amʉɛt bɛ ántaŋ, ákɛ́ gu.” 24Yesu afa, abho bɛrɔŋ nɛ yi. Bɛyǎ bo bákáp yi bɛbhe bɛpay. 25Ngɔrɛ́ amɔt abhak arɛ́ anɛ áfɛ̀rɛ manoŋ ndǔ mamiɛ́ byo nɛ apay. 26Anáŋ abhɔ̌ŋ nyaka bɛyǎ ɛsɔŋɔri amɔ bɛyǎ baghaŋ nɛ achɔŋti nkáp ankɛm anɛ yi ábhɔ́ŋɔ́ ndɛ́ndɛm. Nte yi ambɛ́p andɔkɔ nɔkɔ chí ambɨ. 27Aghók ɛ̌ti Yesu. Ɛ́kʉ atɔti amɛm bɛyǎ bho kpát arɔk, atɔk nkokoŋ nkú yi. 28Akʉ́ nɔ́ mbɔnyunɛ ǎrɛ̀m nyaka nɛ mmʉɛt yi bɛ, “Mbák ntɔ́k yɛ̌ chí nkú yi, chɔŋ ntaŋ.” 29Nɛtɔk yí átɔ́kɔ́ nkokoŋ nkú Yesu, manoŋ amɛn yi áfɛ̀rɛ nyaka asíɛ́p. Aghók ndǔ mmʉɛt yi bɛ́ nɛme ɛni nɛ́may. 30Tɛ́mté wu, Yesu arɨŋɨ bɛ bɛtaŋ bɛ́fú yi amʉɛt. Ayibhiri mmʉɛt, abhɛ́p bɛyǎ bo abhɛn bachi yi ansɛm bɛ, “Agha átɔ́kɔ́ ndɛn ɛya?” 31Bakoŋo bhi bákɛ́mɛ yi bɛ, “Ɔghɔ̌ bɛyǎ bho ndu bákábhɛ́ wɔ, yɛ̌ nɔ, ɔ̌bhɛ́p bɛ, ‘Agha átɔ́kɔ́ mɛ?’” 32Are bhaŋari ndu bɛghɔ mmu anɛ átɔ́kɔ́ yi. 33Mɔ́ngɔrɛ́ wu anáŋ árɨ́ŋɨ́ nyaka ɛnyɨŋ ɛnɛ́ ɛ́fákárí nɛ yi. Afú angwɛrɛ nɔkɔ gbagbǎgbak nɛ bɛcháy. Atɛp mánɛ́n bɛsí Yesu aghati yi tɛtɛp nkɛm. 34Yesu arɛm ntá yi bɛ, “Mmá, nɛka ɛnɛ̌ nɛ mɛ nɛ́kʉ ɔtaŋ. Mandɛm áchí nɛ wɔ, dɔ́k sayri, kɛ́pɛrɛ chay.” 35Ɛnɛ́ Yesu ábhʉɛ́t bɛrɛm kɛpɨ nɛ ngɔrɛ́ wu, bǒnto abhɛn báfú ɛkɛt Jáyrɔs, bátwɔ́ bágháti yi bɛ, “Mɔ́ywɛ anáŋ águ, ɔbhʉɛt bɛsɔŋɔri Ntɔŋ yi?” 36Kɛ Yesu kɛfyɛ́ ntí ndǔ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ bárɛ́mɛ́. Aghati yi bɛ, “Ɔ́kɛ́ cháy. Dɔ́kɔ́ rɔŋ ambɨ mɛnoko.” 37Yesu kɛka yɛ̌ mmu amɔt ánkóŋó yi, ɛ́bhɨ́kɨ́fʉɛt Píta nɛ Jems nɛ mɔ́mayi Jɔ̌n. 38Bákɔ, bárɔk, báchwɔp ɛkɛt Jáyrɔs. Yesu aghɔ́ ɛbyɔk ɛnɛ ɛchi arɛ́ ndǔ bo bádì, mámbɨk nɔkɔ. 39Achwe, arɛm ntá yap bɛ, “Chí yí nɛ bɛyǎ ɛbyɔk nɛ kɛbhɔ? Mɔ́nɛ abhɨ́kɨ́ gu. Ǎbhʉrɛ chí kɛnɔ́.” 40Báré way Yesu way. Kɛ Yesu abók bɔ́ mankɛm atɛ́n nɛfí. Asɔt chimɔ nɛ nnɔmɔ nɛ bakoŋo bhi bati arat arɔk, achwe ɛbhak ɛnɛ mɔ́wu áchí bhʉrɛ́. 41Akɛ́m yi ndǔ awɔ arɛm bɛ, “Talíta, kum!” Nɔ chi bɛ, “Mɔ́ngɔsɔŋ, faté!” 42Tɛ́mté wu, afaté abho bɛkɔ. [Achí nyaka mamiɛ́ byo nɛ apay.] Manyu áchók bo mankɛm. 43Kɛ Yesu asɛmti bhɔ́ bɛ́, “Bǎkɛ́ ghati yɛ̌ mmu ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́fákárí.” Achyɛ ɛyɔŋ bɛ mánchyɛ́ Tabíta nɛnyíɛ́ ányíɛ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index