Search form

Mák 5:1

Yesu akʉ bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ bɛrɔ mmu anɛ bɔ bɛsɔŋɔri

(Mt 8.28-34; Lk 8.26-39)

1Yesu nɛ baghɔkɔ́ bhi mánók yɛ bárɔk ɛbhě manyu Gálili ɛchak, báchwɔp angɔkɔnyɛ́n, kɛkwɔt nɛ atú Gɛrása.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index