Search form

Mák 5:10

10Arɔk ambɨ mɛnɨk Yesu mmʉɛt bɛ ákɛ́ to bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ bhɔ atú ɛtɔk achak.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index