Search form

Mák 5:11

11Ɛrɛmɛ́ nkwɔ́ bakók ányìɛ nyaka ambɨ njiɛ anɛ achi kɛkwɔt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index