Search form

Mák 5:12

12Bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ bhɔ mɛ́ník Yesu mmʉɛt bɛ andɔ bɔ mándɔk mǎnchwe amʉɛt bakók bhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index