Search form

Mák 5:13

13Yesu achyɛ bhɔ mbi. Bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ bhɔ bɛ́fú mmǔ wu amʉɛt, bɛrɔk bɛchwe ndǔ nkwɔ́ bakók. Nkwɔ́ bakók ankɛm abhak mbɔ nká ɛpay. Bárókóri básɛp ndǔ nkókónjiɛ dúgúdúgúdúgú kpát bágúrɛ anyɛ́n.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index