Search form

Mák 5:14

14Bo abhɛn bábhàbhɛri bakók bághɔ́ nɔ́kɔ́ nɔ́, bábʉɛ́ ntiɛ́t ntiɛt bárɔ́k ɛtɔk ɛ́gho nɛ amɛm bakɨ mángati nɔkɔ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́fákári. Bo báfú báre rɔŋ bɛghɔ nɛ amɨ́k ɛnyɨŋ ɛnɛ́ ɛ́fákárí.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index