Search form

Mák 5:15

15Bágháká nɔ́kɔ́ nɛbhʉɛt anɛ Yesu achi, bághɔ mmu anɛ bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ bɛ́fú yi amʉɛt arɛ́ chɔkɔ. Abhak sayri ndǔ nkaysi yi, nɛ ndɛn amʉɛt. Bɛcháy bɛ́kɛ́m bo mankɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index