Search form

Mák 5:16

16Bo abhɛn bághɔ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́fákárɨ́, báré ghati bǒ abhɛn bárɔŋ arɛ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́fákárí ntá mmu anɛ bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ bɛ́sɔ̀ŋɔri nyaka nɛ ɛnɛ́ ɛ́fákárí nɛ nkwɔ́ bakók.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index