Search form

Mák 5:18

18Nɛchwe anɛ Yesu achwe amɛm áchwi, mmu anɛ bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ bɛ́sɔ̀ŋɔri nyaka yi, abho mɛnɨk yi mmʉɛt bɛ́ ándɔ́ yí ándɔ́k nɛ yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index