Search form

Mák 5:19

19Kɛ Yesu kɛka. Aghati yí chí bɛ, “Pɛtnsɛm ntá bǒbhɛ ghati bhɔ ɛnyɨŋɨ́ maknkay ɛnɛ Mandɛm ákʉ́ ntá yɛ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index