Search form

Mák 5:2

2Nɛfú anɛ Yesu áfú amɛm áchwí asɛbhɛ angɔkɔnyɛ́n, mmǔ amɔt anɛ bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ bɛ́sɔ̀ŋɔri afú ndǔ nɛbhʉɛ́rɛ́ manɛm arɔk atɛmɛri yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index