Search form

Mák 5:20

20Mmǔ wu afa yɛ, arɔk, angati nɔkɔ bho ndǔ bɛtɔk byo mɛnkɛm ɛnyɨŋ ɛnɛ Yesu ákʉ́ ntá yi. Mankɛm abhɛn baghókó bábhák maknkay.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index