Search form

Mák 5:22

22Mǔnti anɛ ɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛtí bo Israɛl ndǔ nɛbhʉɛt anɛ yi achi, anɛ áká nnyɛ́n bɛ Jáyrɔs atwɔ́ arɛ nkwɔ, nɛ ághɔ́ nɔ́kɔ́ Yesu, arɔk akwɛ́n yi bɛkak

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index