Search form

Mák 5:23

23abho mɛ́nɨkmʉɛt ntá yi nɛ ntɨ ɛni nɛnkɛm bɛ, “Mɔ́wa anɛ mɔ́ngɔrɛ́ ǎme tontó. Acha, twɔ́ nyaŋá yi amɔ amʉɛt bɛ ántaŋ, ákɛ́ gu.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index