Search form

Mák 5:26

26Anáŋ abhɔ̌ŋ nyaka bɛyǎ ɛsɔŋɔri amɔ bɛyǎ baghaŋ nɛ achɔŋti nkáp ankɛm anɛ yi ábhɔ́ŋɔ́ ndɛ́ndɛm. Nte yi ambɛ́p andɔkɔ nɔkɔ chí ambɨ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index