Search form

Mák 5:28

28Akʉ́ nɔ́ mbɔnyunɛ ǎrɛ̀m nyaka nɛ mmʉɛt yi bɛ, “Mbák ntɔ́k yɛ̌ chí nkú yi, chɔŋ ntaŋ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index