Search form

Mák 5:29

29Nɛtɔk yí átɔ́kɔ́ nkokoŋ nkú Yesu, manoŋ amɛn yi áfɛ̀rɛ nyaka asíɛ́p. Aghók ndǔ mmʉɛt yi bɛ́ nɛme ɛni nɛ́may.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index