Search form

Mák 5:3

3Ǎchɔ̀kɔ nyaka chí ndǔ manɛm nɛ yɛ̌ mmu kɛpɛrɛ kwáy bɛgwɔt yi yɛ̌ chí nɛ ngɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index