Search form

Mák 5:30

30Tɛ́mté wu, Yesu arɨŋɨ bɛ bɛtaŋ bɛ́fú yi amʉɛt. Ayibhiri mmʉɛt, abhɛ́p bɛyǎ bo abhɛn bachi yi ansɛm bɛ, “Agha átɔ́kɔ́ ndɛn ɛya?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index