Search form

Mák 5:31

31Bakoŋo bhi bákɛ́mɛ yi bɛ, “Ɔghɔ̌ bɛyǎ bho ndu bákábhɛ́ wɔ, yɛ̌ nɔ, ɔ̌bhɛ́p bɛ, ‘Agha átɔ́kɔ́ mɛ?’”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index