Search form

Mák 5:33

33Mɔ́ngɔrɛ́ wu anáŋ árɨ́ŋɨ́ nyaka ɛnyɨŋ ɛnɛ́ ɛ́fákárí nɛ yi. Afú angwɛrɛ nɔkɔ gbagbǎgbak nɛ bɛcháy. Atɛp mánɛ́n bɛsí Yesu aghati yi tɛtɛp nkɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index