Search form

Mák 5:34

34Yesu arɛm ntá yi bɛ, “Mmá, nɛka ɛnɛ̌ nɛ mɛ nɛ́kʉ ɔtaŋ. Mandɛm áchí nɛ wɔ, dɔ́k sayri, kɛ́pɛrɛ chay.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index