Search form

Mák 5:35

35Ɛnɛ́ Yesu ábhʉɛ́t bɛrɛm kɛpɨ nɛ ngɔrɛ́ wu, bǒnto abhɛn báfú ɛkɛt Jáyrɔs, bátwɔ́ bágháti yi bɛ, “Mɔ́ywɛ anáŋ águ, ɔbhʉɛt bɛsɔŋɔri Ntɔŋ yi?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index