Search form

Mák 5:36

36Kɛ Yesu kɛfyɛ́ ntí ndǔ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ bárɛ́mɛ́. Aghati yi bɛ, “Ɔ́kɛ́ cháy. Dɔ́kɔ́ rɔŋ ambɨ mɛnoko.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index