Search form

Mák 5:39

39Achwe, arɛm ntá yap bɛ, “Chí yí nɛ bɛyǎ ɛbyɔk nɛ kɛbhɔ? Mɔ́nɛ abhɨ́kɨ́ gu. Ǎbhʉrɛ chí kɛnɔ́.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index