Search form

Mák 5:4

4Báfyɛ́ nyaka yi bɛko bɛkak nɛ ngɛm amɔ́. Kɛ ngɛm ɛyɔ ɛ́ré kɨti kɨ́ti nɛ bɛko mɛ́ndakati nɔkɔ. Yɛ̌ mmu kɛbhɔŋ bɛtaŋ ɛbhɛn ákway bɛkɛm yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index