Search form

Mák 5:40

40Báré way Yesu way. Kɛ Yesu abók bɔ́ mankɛm atɛ́n nɛfí. Asɔt chimɔ nɛ nnɔmɔ nɛ bakoŋo bhi bati arat arɔk, achwe ɛbhak ɛnɛ mɔ́wu áchí bhʉrɛ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index