Search form

Mák 5:43

43Kɛ Yesu asɛmti bhɔ́ bɛ́, “Bǎkɛ́ ghati yɛ̌ mmu ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́fákárí.” Achyɛ ɛyɔŋ bɛ mánchyɛ́ Tabíta nɛnyíɛ́ ányíɛ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index