Search form

Mák 5:5

5Bɛti nɛ ngósí, arebɨk, andakati nɔkɔ mmʉɛt nɛ batay ndǔ nɛbhʉɛt manɛm nɛ ndǔ njiɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index