Search form

Mák 5:7

7abho bɛ́bɨk nɛ ɛyɔŋ ɛtaŋataŋ andɛmɛ nɔkɔ bɛ, “Ɛ̌ Yesu, Mmɔ Mandɛm mfay! Ɔ́bhɔ̌ŋ ntɨkɨ ndak nɛ bhɛsɛ́? Yɨkɨ́ Mandɛm bɛ́ ɔpú chyɛ chɔŋ mɛ ɛsɔŋɔrí.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index