Search form

Mák 5:8

8Are rɛm nɔ́, mbɔnyunɛ Yesu arɛm bɛ́ ɛfóŋó ɛbʉ́bʉ ɛnɛ́ ɛ́sɔ̀ŋɔri yí ɛ́ndɔ́ yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index