Search form

Mák 5:9

9Yesu abhɛ́p yi bɛ, “Nnyɛ́n ɛnɛ nɛchi bɛ yi?” Akɛmɛ Yesu bɛ, “Nnyɛ́n ɛna nɛchi bɛ ngɛ́mtáy, mbɔnyunɛ sɛ́yǎ tontó.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index