Search form

Mák 6:11

11Nɛ mbák bǎchwɔp ɛtɔk kɛ bo kɛsyɛpti bhe nɛ maŋák nɛ bɔ́ kɛka bɛghok ɛnyɨŋ ɛnɛ bǎghàti bhɔ, fá ká arɛ́. Nɛ bǎpɛrɛ fá arɛ́, kwɛt ka mfok anɛ achi bhe bɛkak. Chɔŋ ɛyɔ ɛ́mbak mbɔ ntísiɛ ndǔ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ bɔ́ bákʉ́.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index