Search form

Mák 6:12

12Bárɔ́ yɛ bárɔ́k, mángati nɔkɔ bho Ɛyɔŋ Mandɛm bɛ bɔ́ mántɨ́knsɛm ndǔ bɛbʉ́ bhap.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index