Search form

Mák 6:13

13Báre bok bɛyǎ bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ, nɛ mángwati nɔkɔ bɛyǎ bǒmame nɛ bawɛt ólif mámbu nɔkɔ bhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index