Search form

Mák 6:14

Ɛnyu báwáy nyaka Jɔ̌n Njwiti

(Mt 14.1-12; Lk 9.7-9)

14Mfɔ Hɛ́rɔd aghók ɛ̌ti mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛnkɛm, mbɔnyunɛ bo mánáŋ bárɨŋɨ nyaka nnyɛ́n Yesu mbǎnkɛm. Mbɔk bárɛ̀m nyaka bɛ, “Jɔ̌n Njwiti kɛ ápɛ́rɛ́nsɛm ndǔ nɛpɛ́m. Ɛ̌ti yɔ kɛ̌ yi ábhɔ́ŋɔ́ bɛtaŋ bɛkʉ mɛnyɨŋɨ́ maknkay.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index