Search form

Mák 6:15

15Kɛ abhɛ́nɛ́fú bɛ, “Chí Ɛláija.” Báchák bárɛ́m bɛ, “Ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ amɔt anɛ tɛ nyaka”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index