Search form

Mák 6:16

16Kɛ mbák chí Hɛ́rɔd, ághókó nɔ́kɔ́ ɛ̌ti Yesu arɛm bɛ, “Chí Jɔ̌n anɛ ndɛ́mɛ́ nyaka bɛ mámkpɔ́t ntí ywi kɛ ápɛ́rɛ́nsɛm ndǔ nɛpɛ́m.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index