Search form

Mák 6:17

17Ɛfakari nyaka bɛ Hɛ́rɔd achyɛ ɛyɔŋ, bákɛ́m Jɔ̌n, bagwɔt, nɛ báfyɛ́ yi ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ ɛ̌ti Hɛródias, ngɔrɛ́ mɔ́mayi Fílip anɛ yí áfɔ́ŋɔ́, ábháy.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index