Search form

Mák 6:18

18Jɔ̌n ǎghati nyaka Hɛ́rɔd bɛ, “Ɛbhé ɛyɛsɛ bo Israɛl ɛ́bhɨ́kɨ́ ka bɛ ɔ́nsɔt ngɔrɛ́ mɔ́mayɛ ɔmbay.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index