Search form

Mák 6:2

2Ɛ́gháká nɔ́kɔ́ ndǔ nywɔbhɛ́ nɛywěmʉɛt bo Israɛl, arɔk ɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛtí, abho bɛtɔŋ bo Ɛyɔŋ Mandɛm. Bɛyǎ bho bábhák arɛ́. Bághókó nɔ́kɔ́ mɛnyɨŋ ɛbhɛn yi átɔ̀ŋ, bɛyǎ bhap bábhak maknkay. Ɛ́kʉ báré bhɛp bɛ, “Aré fú fá nɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛnkɛm? Ntɨkɨ ɛnyǔ nɛrɨŋɨ́ndak nɛ́ báchyɛ́ yi? Ná yi ákʉ̀ mɛnyɨŋɨ́ maknkay ɛbhɛ́n?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index