Search form

Mák 6:20

20Hɛ́rɔd are cháy bɛway Jɔ̌n mbɔnyunɛ arɨ́ŋɨ́ nyaka bɛ Jɔ̌n achi chak nɛ nyáŋá bɛsí Mandɛm. Yɛ̌ndu ɛnyɨŋ ɛnɛ Jɔ̌n árɛ̀m ɛ́fyɛ̀ nyaka yi ɛbyɔk antɨ abhɔ̌ŋ maŋák bɛghok Jɔ̌n.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index