Search form

Mák 6:21

21Nywɔp nɛ́mɔt, Hɛródias abhɔ́ŋ mbi. Hɛ́rɔd anak ɛpa ndǔ bɛtɨk nywɔbhɛ́ nɛbhe ɛni. Abhɨŋɨ manɛ́m bǒ ɛtɔk, nɛ bǒ bagho, nɛ batɛmɛ́ nɛnu, nɛ manɛ́m bo Gálili.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index